2...

اصولا آدم پر توقعی نیستم و نبوده ام.

می خواهم برگردی اما،

نه با یک دسته گل بزرگ

نه با یک هدیه ی هرچند کم بها

نه با گفتن یک جمله ی عاشقانه

و نه حتی با یک بوسه

می خواهم برگردی، فقط با "یک لبخند"

نمی خواهم زمین و زمان را برایم تغییر دهی و یا از عصبانیت بی موقع و بی دلیلت شرمنده باشی.

فقط می خواهم برگردی...

برگرد و "بخند"...

مثل یک ماه پیش....یک سال پیش و یا شاید یک قرن پیش!

اینجا فقط تو مهمی و لبخند هایت.

/ 1 نظر / 22 بازدید